Usnesení rady ze dne 18. 1. 2006 č. 60

k odměně člena-odborníka hodnotící komise veřejných zakázek

Rada městské části

 

 

I.         s t a n o v u j e

 

výši odměny člena-odborníka hodnotící komise veřejných zakázek za hodnocení jedné veřejné zakázky ve výši:

a) 700 Kč za každou i započatou hodinu při vyplácení formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

b) 700 Kč včetně DPH za každou i započatou hodinu při vyplácení formou fakturace

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            1.1. zajistit realizaci dle bodu I. prostřednictvím věcně příslušných odborů

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n                                   Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                                      starosta městské části