Usnesení rady ze dne 18. 1. 2006 č. 59

k žádosti Stanislava Otmara, oblastního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny, o odklad platby za koupi bytu do osobního vlastnictví u nájemců XXXXXXXXXX, K Lučinám 11, Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            žádost Stanislava Otmara, oblastního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny, o odklad platby za koupi bytu do osobního vlastnictví u nájemců XXXXXXXXXX, K Lučinám 11, Praha 3, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.        s o u h l a s í

 

            s prodloužením termínu platby za koupi bytu do osobního vlastnictví v konečné lhůtě do 13. 2. 2006 včetně zachování všech slev vyplývajících z příslušných pravidel prodeje

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n                                   Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                                      starosta městské části