Usnesení rady ze dne 18. 1. 2006 č. 57

k uzavření dvou smluv o výpůjčce č. 9/06/362/0001 a 9/06/0002 s firmou Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

1. uzavření smlouvy o výpůjčce č. 9/06/362/0001 s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

2.    uzavření smlouvy o výpůjčce č. 9/06/362/0002 s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedené smlouvy před podpisem ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n                                   Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                                      starosta městské části