Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 281

k pronájmu nebytového prostoru Na Hlídce 13/2410, Praha 3 panu XXXXXXXXXXX

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s pronájmem nebytového prostoru skladu v 1. nadzemním podlaží domu Na Hlídce 13/2410, Praha 3 o celkové ploše 66,70 m2 p. XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31. 8. 2007 za nájemné 250 Kč/m2/rok

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v souladu s bodem I. tohoto usnesení

            2. M. Českému, starostovi městské části

            2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části