Usnesení rady ze dne 21. 6. 2006 č. 423

k soudnímu sporu s pí Annou Martanovou čj. 16C 156/2003

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zprávu o stavu sporu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

podání odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 čj. 16C 156/2003-237 ze dne 25. 4. 2006

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části