Usnesení rady ze dne 21. 6. 2006 č. 421

k uzavření dodatku č. 17 k Mandátní smlouvě mezi M. č. Praha 3 a SKM Praha 3, a. s.

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 17 k Mandátní smlouvě mezi M. č. Praha 3 a SKM Praha 3, a. s., který je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat dodatek č. 17 k Mandátní smlouvě mezi M. č. Praha 3 a SKM Praha 3, a. s.

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části