Usnesení rady ze dne 21. 6. 2006 č. 420

k nenastoupení do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

1. že Yvona Grunclová, jmenovaná do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953, usnesením RMČ č. 343 ze dne 29. 5. 2006, odmítla převzít toto usnesení a jmenovací dekret

2.    že příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953, bude od 1. 7. 2006 do doby jmenování nového ředitele řídit zástupce statutárního orgánu, paní Ivana Machálková

II.        r u š í

usnesení RMČ č. 403 ze dne 13. 6. 2006 ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OŠ

1.1. realizovat nové konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části