Usnesení rady ze dne 29. 3. 2006 č. 218

k návrhu Smlouvy o komplexním poskytování informací (III. etapa privatizace domovního fondu)

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

návrh Smlouvy o komplexním poskytování informací (III. etapa privatizace domovního fondu), který je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše citovanou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části