Usnesení rady ze dne 29. 3. 2006 č. 217

k dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č: 147 – 2005 (S 30/05)

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č: 147 – 2005 (S 30/05), který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

návrh dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č: 147 – 2005 (S 30/05) mezi Městskou částí Praha 3 a Realitní kanceláří Sever, s. r. o.

III.      u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše citovaný dodatek

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části