Usnesení rady ze dne 29. 3. 2006 č. 216

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 7 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 20. 3. 2006

II.        s c h v a l u j e

            doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části

            1. volné nebytové prostory – využití pro VŘ

            2. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

            3. žádosti o změnu nájemní smlouvy

            4. žádost o zpětvzetí výpovědi

            5. ukončení nájmu, výpovědi

            6. výjimka na prodej alkoholických a tabákových výrobků

            7. reklamy, vývěsky

            8. ateliéry – nové nájemní smlouvy

            9. právní záležitosti

            10. různé

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části