Usnesení rady ze dne 29. 3. 2006 č. 215

k výměně oken v ZŠ V Zahrádkách 48 – II. etapa

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s výměnou oken v jižní a západní fasádě v ZŠ V Zahrádkách 48, Praha 3

II.        s c h v a l u j e

zadat výměnu oken firmě VRCHA s. r. o., Županovická 4/1966, 186 00 Praha 8, IČO 26188228 za cenu 2 196 395 Kč vč. DPH

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            1.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části