Usnesení rady ze dne 29. 3. 2006 č. 214

k souhlasu se záštitou nad akcí  85. výročí Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí, která se koná v průběhu dnů od  5.  do 6. června 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy o záštitu a finanční příspěvek na akci k 85. výročí založení

II.        s c h v a l u j e

1. poskytnutí záštity nad projektem k  85. výročí Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí, která se koná v průběhu dnů od  5.  do 6. června 2006

2.   finanční dar ve výši 50 000 Kč určený k zajištění akce k 85. výročí Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí, která se koná v průběhu dnů od  5.  do 6. června 2006

III.      u k l á d á

            1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty

            1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části