Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 298

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Přemyslovská 40/1925

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Přemyslovská 40/1925, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 418 ze dne 18. 6. 2003

 

 

II.        s o u h l a s í

 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 9. 2005 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 73 536 Kč placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části