Usnesení rady ze dne 22. 9. 2004 č. 759

k umístění stavby rekonstrukce komunikace Malešická 1, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
umístění stavby rekonstrukce komunikace Malešická 1, Praha 3

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby rekonstrukce komunikace

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části