Usnesení rady ze dne 22. 9. 2004 č. 758

k prodeji 22/144 domu čp.754, Bořivojova 98 s pozemkem p. č. 84 vše k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku ze dne 21. 9. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej 22/144 domu čp. 754, Bořivojova 98 s pozemkem p. č. 84 vše k. ú. Žižkov, Praha 3 spoluvlastníkům za cenu dohodou ve výši 1 057 000 Kč

III.  u k l á d á
1. Mileně Kozumplíkové, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části