Usnesení rady ze dne 22. 9. 2004 č. 757

k  prodeji 1/4 domu č. p. 1862 s pozemkem p. č. 4109, Ambrožova 13, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku ze dne 21 .9. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej 1/4 domu č. p. 1862 s pozemkem p. č. 4109, Ambrožova 13, Praha 3, k. ú. Žižkov spoluvlastníkům za cenu dohodou ve výši 4 500 000 Kč

III.  u k l á d á
1. Mileně Kozumplíkové, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části