Usnesení rady ze dne 22. 9. 2004 č. 755

k  prodeji 1/2 domu čp. 280, Cimburkova 23 s pozemkem p. č. 610 vše k.ú.Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku ze dne 21. 9. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit
prodej 1/2 domu čp. 280, Cimburkova 23 s pozemkem p. č. 610, vše k. ú. Žižkov, Praha 3, spoluvlastníkům za cenu dohodou ve výši 2 500 000 Kč

III.  u k l á d á
l. Mileně Kozumplíkové, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části