Usnesení rady ze dne 22. 9. 2004 č. 754

k  prodeji 1/2 domu čp. 1855, Jeseniova 113 s pozemkem p. č. 4106 vše k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku ze dne 21.9.2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej 1/2 domu čp. 1855, Jeseniova 113 s pozemkem p. č. 4106 vše k. ú. Žižkov, Praha 3, spoluvlastníkům za cenu dohodou ve výši 4 650 000 Kč

III.  u k l á d á
1. Mileně Kozumplíkové, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části