Usnesení rady ze dne 22. 9. 2004 č. 753

k záměru III. etapy privatizace bytového fondu

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 73 ze dne 21. 9. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
záměr III. etapy privatizace bytového fondu

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části