Usnesení rady ze dne 22. 9. 2004 č. 751

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 19 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 14. 9. 2004

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části

1. Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy v bytě

2. Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

3. Žádost o výměnu bytu za jiný

4. Souhlas s likvidací uskladněných věcí

5. Žádosti o přidělení bytu

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části