Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 154

k řešení problému s vydáváním Novin Radnice

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s doporučením redakční rady zajistit vydání třetího čísla Novin Radnice

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. zajistit vydání tohoto měsíčního periodika číslo 3

Ing. Bohuslav N i g r i n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty                    starosta městské části