Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 152

ke stanovení platu vedoucího Odboru živnostenského Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu vedoucího Odboru živnostenského Úřadu městské části JUDr. Petra Říhy

II.  s t a n o v u j e
plat vedoucímu Odboru živnostenského Úřadu městské části JUDr. Petru Říhovi s účinností od 11. 2. 2004 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit vyplácení platu

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části