Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 151

k záměru prodeje pozemku parc. č. 1648/16 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 22. ze dne 12. 2. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/16 k. ú. Žižkov (vzniklého oddělením geometrickým plánem č. 1391-41/2003 od pozemku parc. č. 1648/2) Společenství vlastníků Křišťanova 1789/17, IČO 26455803

III.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části