Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 150

k záměru prodeje pozemku parc. č. 1820 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 21 ze dne 12. 2. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1820 k. ú. Žižkov společnosti GEDECO a. s., IČO 26704315

III.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý 
zástupce starosty               starosta městské části