Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 149

k uzavření smlouvy o zařizování záležitostí ochrany průmyslových práv a poskytování souvisejících služeb

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o zařizování záležitostí ochrany průmyslových práv a poskytování souvisejících služeb s firmou PATENTSERVIS Praha a. s.

II.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. ve spolupráci s JUDr. Františkem Veselým vypracovat smlouvu o zařizování záležitostí ochrany průmyslových práv a poskytování souvisejících služeb
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části