Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 148

k návrhu úpravy režimu ve využití vyhrazeného parkoviště v okolí budovy ÚMČ, Havlíčkovo nám. 9

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o situaci ve využívání vyhrazeného parkoviště v okolí budovy ÚMČ, Havlíčkovo nám. 9

II.  s o u h l a s í
1. s vydáním nových parkovacích karet v počtu 20 ks (tzn. 9 členů RMČ + předsedové výborů a komisí a předsedové politických klubů + 8 karet v odlišné barvě pro zastupitele na vyžádání). Dále Rada městské části souhlasí se zavedením jednorázových parkovacích lístků pro ostatní návštěvníky a oficiální hosty ÚMČ Praha 3
Předchozí parkovací karty pozbývají platnosti dnem 29. 2. 2004
2. se zavedením režimu parkování v systému neomezeného parkování na výše uvedeném parkovišti pro členy RMČ a předsedy výborů ZMČ, předsedy komisí rady a předsedy politických klubů a v systému parkování na vyžádání (karty k vyzvednutí ve vrátnici vždy pro jednotlivé parkování) pro ostatní zastupitele. Pro návštěvníky a oficiální hosty ÚMČ se zavádí vydávání jednorázových parkovacích lístků

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty a Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
1.1. realizovat toto usnesení a vypracovat jasný prováděcí předpis

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části