Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 147

k záměru prodeje pozemků parc. č. 163/12, 163/13, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18, 165 a 166/2 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemků parc. č. 163/12, 163/13, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18, 165 a 166/2 k. ú. Žižkov dle geometrického plánu č. 1335-3/2003 ze dne 30. 1. 2003

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. vedoucí OEM
2.1. oznámit záměr prodeje Zastupitelstvu hl. m. Prahy

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části