Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 146

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2530/14 v domě Na Balkáně 78, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis o vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2530/14 v domě Na Balkáně 78, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.  k o n s t a t u j e ,
že se do výběrového řízení nepřihlásil žádný účastník

III.  s c h v a l u j e
prodej tohoto bytu prostřednictvím realitní kanceláře Sever s r. o. za cenu minimálně 4 410 000 Kč a prodej bytu z předchozího kola výběrového řízení, u kterého nebyla podepsána kupní smlouva za cenu minimálně
3 100 000 Kč

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části