Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 644

k souhlasu vlastníka k žádosti Waldorfské MŠ, Koněvova 240 o poskytnutí finančních prostředků na pořízení studie proveditelnosti opatření v rámci Programu péče o urbanizované prostředí pro rok 2004

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Waldorfské MŠ, Koněvova 240

II.  s o u h l a s í
s pořízením studie proveditelnosti opatření v rámci Programu péče o urbanizované prostředí, které se bude týkat zahrady MŠ, Koněvova 240

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části