Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 643

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 1648/13 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 1648/13 v k. ú. Žižkov, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše citovanou kupní smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části