Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 816

ke světelné vánoční výzdobě Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
předložení nabídky firmy Eltodo – Citelum s.r.o. na zajištění vánoční výzdoby dle nabídky dle přílohy tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s objednáním vánoční světelné výzdoby pro sezónu 2004/2005 dle nabídky dle přílohy tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OÚR
1.1. připravit starostovi MČ Praha 3 objednávku v rozsahu předložené nabídky
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat objednávku

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části