Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 815

k souhlasu s natáčením v objektu Cimburkova 23/280

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s natáčením v objektu Cimburkova 23/280 dne 13. listopadu, v době od 8.00 do 19.00 hodin dle žádosti, která je přílohou tohoto usnesení a to bezplatně

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. informovat produkci ČT a SKM Praha 3, a.s. o rozhodnutí RMČ

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části