Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 814

k žádosti MČ Praha 3 o bezúplatný převod nemovitého majetku včetně pozemků bývalých zdravotnických zařízení: Koněvova 221, Koněvova 205, Jeseniova 60, Jeseniova 58, Vinohradská 176 a budovy nemocnice Žižkov – Kubelíkova 16 vše Praha 3 na kraj hl. m. Prahu – Městskou část Praha 3 – konstatování

Rada městské části

I.  k o n s t a t u j e

1. potřebnost převodu nemovitého majetku včetně pozemků bývalých zdravotnických zařízení: Koněvova 221, Koněvova 205, Jeseniova 60, Jeseniova 58, Vinohradská 176 a budovy nemocnice Žižkov – Kubelíkova 16 vše Praha 3 na kraj hl. m. Prahu–Městskou část Praha 3

2. připravenost se o uvedený majetek dále řádně starat s využitím vlastních prostředků (rozpočtu MČ Praha 3)

3. nutnost zachování stávajícího rozsahu sítě léčebné péče v těchto budovách poskytované a zároveň deklaruje potřebu zachovat tento nemovitý majetek v majetku obce hl. m. Prahy – Městské části Prahy 3

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části