Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 813

ke stanovisku č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
stanovisko č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s t a n o v í

1. zákaz zveřejňování usnesení včetně příloh ZMČ Praha 3, RMČ Praha 3 a dalších obdobných dokumentů, vzhledem k zákonem stanovené ochraně osobních údajů v nich uváděných

2. režim nahlížení a zpřístupňování výše uvedených dokumentů následujícím způsobem:

a) svobodně nahlížet do usnesení ZMČ Praha 3 a RMČ Praha 3 (včetně příloh) a pořizovat si z nich výpisy mohou osoby (občané, fyzické a právnické osoby se zákonem definovaným vztahem k městské části) – mající zde trvalé bydliště nebo vlastnící zde nemovitosti

b) ostatní občané, fyzické a právnické osoby mají možnost získat informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s tím, že osobní údaje v těchto informacích budou anonymizovány

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. zajistit plnění tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části