Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 812

ke snížení smluvního nájemného – Jelínek Petr, Koněvova 162/2430

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o snížení smluvního nájemného v ulici Koněvova 162/2430, Praha 3

II.  z a m í t á
žádost xxxxxxxxxx

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části