Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 808

k výpovědi výpůjčky pozemků parc. č. 3544/1, 3544/7, 3544/6, 3544/5, 3544/4, 3544/3, 3544/2, 3546/1, 3546/2, 3546/3, 3546/6, 3546/5, 3545/3, 3545/2, 3545/1, 3547/2 a 3547/1 k. ú. Žižkov, Bytovému družstvu Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
právní pojednání zpracované xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx k problematice vyklizení prostoru garáží Vackov

II.  s c h v a l u j e
výpověď výpůjčky pozemků parc. č. 3544/1, 3544/7, 3544/6, 3544/5, 3544/4, 3544/3, 3544/2, 3546/1, 3546/2, 3546/3, 3546/6, 3546/5, 3545/3, 3545/2, 3545/1, 3547/2 a 3547/1 k. ú. Žižkov, Bytovému družstvu Žižkov

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat a doručit výpověď Bytovému družstvu Žižkov zpracovanou JUDr. Veselým
2. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
2.1. projednat s Bytovým družstvem Žižkov předání a vyklizení předmětných pozemku

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části