Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 807

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Pod lipami 35/2560 - Dobruský Jaroslav

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Pod lipami 35/2560, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části Praha 3 č. 706 ze dne 26. 11. 2003

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 1. 2005 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 38 556 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části