Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 836

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. S/0570/98 o umístění zařízení ze dne 31. 7. 1998

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. S/0570/98 o umístění zařízení ze dne 31. 7. 1998 s firmou Eurotel Praha s.r.o., který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. se zapracováním bodu 3) do předmětného dodatku, který je uveden v příloze č. 2 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedený dodatek

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části