Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 835

ke koncepci zajištění Lékařské služby první pomoci na území hlavního města Prahy

Rada městské části

I.  n e s o u h l a s í
s materiálem “Koncepční záměr zajištění LSPP na území hl. m. Prahy” (viz. usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1337 ze dne 10. 8. 2004, které je přílohou tohoto usnesení) a to z důvodu nevyjasněnosti personálního, technického i finančního zajištění takto navržené koncepce

II.  ž á d á
Radu hl. m. Prahy o dopracování této koncepce

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. informovat o tomto usnesení Radu hl. m. Prahy

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části