Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 834

k plánu oprav rok 2005

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
plán oprav rok 2005, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s plánem oprav rok 2005

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. zajistit prostřednictvím SKM Praha 3, a.s. realizaci

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části