Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 833

ke vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
písemné sdělení paní xxxxxxxxxx ze dne 1. 11. 2004, kterým se vzdává funkce ředitelky příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici, a to dnem 31. 12. 2004

II.  k o n s t a t u j e ,
že pracovní poměr paní xxxxxxxxxx s příspěvkovou organizací Junior klub Na Chmelnici bude ukončen dnem 31. 1. 2005

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici termín: ihned

IV.  j m e n u j e
komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici ve složení:
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

V.  u k l á d á
1. komisi pro výběrové řízení
1.1. předložit Radě městské části návrh na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici termín: 15. 12. 2004

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části