Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 832

ke zřízení sídla “Nadačního fondu pro rozvoj území Městské části Prahy 3”

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s návrhem zřídit sídlo “Nadačního fondu pro rozvoj území Městské části Prahy 3” v budově Olšanská 7, Praha 3
2. se záměrem pronajmout nebytové prostory v budově Olšanská 7, Praha 3 “Nadačnímu fondu pro rozvoj území Městské části Prahy 3”

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. vyvěsit záměr na úřední desce

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části