Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 831

k pronájmu kotelen v mateřských a základních školách společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Na Vrcholu 25, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu SKM Praha 3, a.s. k pronájmu kotelen v mateřských a základních školách

II.  s o u h l a s í
se záměrem SKM Praha 3, a.s. pronajmout si plynové kotelny v mateřských a základních školách a zabezpečit jejich provozování

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části