Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 830

k vypracování projektu pro územní řízení na dostavbu objektu Ošetřovatelského domova Habrová

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s vypracováním dokumentace pro územní řízení na dostavbu objektu Ošetřovatelského domova Habrová

II.  s c h v a l u j e
zadat vypracování firmě AP Studio PERLÍK & KNYTL, Českolipská 373, 190 00 Praha 9, IČO 10151150 za cenu 184 200 Kč bez DPH

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části
3. M. Českému, starostovi městské části
3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části