Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 829

k podnětům komise dopravní Rady MČ Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z jednání komise dopravní RMČ Praha 3 ze dne 26. 10. 2004, který je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e

záměr vyčkat s dalším případným rozšířením předmětu podnikání společnosti Pražské parkovací, a.s. do doby, než bude zřejmé, že stávající předmět podnikání nebude naplněn

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty a Ing. arch. Z. Fikarovi, ved. OÚR
1.1. podnikat kroky vedoucí k urychlení realizace výstavby hromadných garážových stání MHMP

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části