Usnesení rady ze dne 10. 11. 2004 č. 828

k pověření SKM Praha 3, a.s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
pozvánku na shromáždění Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685, Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

II.  p o v ě ř u j e
Správu komunálního majetku Praha 3, a.s.
zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685, Praha 3, konaném dne 11. 11. 2004 v 18,00 hod. v jídelně Základní školy Jeseniova ulice 2400/96

III.  u k l á d á
1. SKM Praha 3, a.s.
1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části