Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 69

k usnesení komise dopravní Rady městské části ze dne 21. 1. 2004

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení komise dopravní Rady městské části dle přílohy tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s usnesením komise dopravní Rady městské části

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty a Ing. M. Vančurovi, pověřenému řízením OD
1.1. zapracovat usnesení komise dopravní Rady městské části do projektu ZPS

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části