Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 67

k výpovědi z nájmu nebytových prostor na Vrchu sv. Kříže nájemci Vladimíru Gregůrkovi

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor o celkové výměře 56 m2 na Vrchu sv. Kříže nájemci xxxxxxxxxx

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. vypracovat výpověď
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat výpověď

Ing. Bohuslav N i g r i n      Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části