Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 66

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vypracování energetických auditů – 2. část

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vypracování energetických auditů – 2. část, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
AQ Energy, s. r. o., Na Průhonu 17/652, 181 00 Praha 8

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
2.1. oznámit vyřazené firmě důvod jejího vyřazení
3. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
3.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části