Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 65

k uzavření smlouvy o poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení s firmou PragoNet, a. s.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení s formou PragoNet, a. s., která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části